Privacyverklaring

NP ICT, gevestigd te 6674 EJ Herveld, aan het adres Jupiterpark 56, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

NP ICT

Jupiterpark 56

6674 EJ Herveld

06-40533596

info@np-ict.nl

www.np-ict.nl

  1. Algemeen

1.1
In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe NP ICT de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2
De persoonsgegevens die door NP ICT worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.

  1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1
NP ICT verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de NP ICT heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van NP ICT, een bestelling bij NP ICT te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van NP ICT.
2.2
NP ICT gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan NP ICT heeft verstrekt:
2.2.1
Als de Gebruiker NP ICT om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt NP ICT de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2
Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt NP ICT de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3
Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal NP ICT de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.3
Daarnaast kan NP ICT de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van NP ICT die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@np-ict.nl.

  1. Doorgifte aan derden

3.1
NP ICT zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1
de doorgifte geschiedt aan een door NP ICT voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker NP ICT een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
3.1.2
NP ICT op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

  1. Cookies

4.1
NP ICT maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor NP ICT cookies gebruikt.

  1. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1
De Gebruiker heeft recht op inzage1, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2
Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker NP ICT bereiken op info@np-ict.nl.
5.3
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@np-ict.nl.

  1. 6. Beveiliging

6.1
NP ICT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

  1. 7. Wijzigingen in het Privacybeleid

7.1
NP ICT behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. NP ICT adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 01-07-2021