Algemene Voorwaarden

 1. Definities

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.2 Onderhoud van een website: het door NP-ICT inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie NP-ICT een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met NP-ICT verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met NP-ICT .

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgave door NP-ICT zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door NP-ICT zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van NP-ICT , deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

3.3 NP-ICT is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 1. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:  de opdracht overeenkomst is ingevuld en ondertekend ontvangen door NP-ICT ;  Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 NP-ICT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NP-ICT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 Eventueel overig meerwerk wordt voor aanvang gemeld aan opdrachtgever, waarna overleg over de uitvoer van dit meerwerk plaatsvindt;

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan NP-ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NP-ICT zijn verstrekt, heeft NP-ICT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 NP-ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NP-ICT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NP-ICT kenbaar behoorde te zijn.

5.5 NP-ICT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NP-ICT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Duur en Beëindiging

6.1 Het ontwerpen van een nieuwe website door NP-ICT voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

6.2 NP-ICT kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met NP-ICT gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

6.3 NP-ICT heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6.4 Mocht er op de offerte een looptijd vermeld staan dan zal de factuurdatum als startdatum gelden.

 1. Levering en levertijd

7.1 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van NP-ICT , zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7.2 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 1. Prijzen

8.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2 Meerwerk dat niet van tevoren is afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor NP-ICT naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 1. Betaling

9.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en NP-ICT en is de opdrachtgever verplicht om het werk van NP-ICT volgens afspraak te honoreren.

9.2 Na datum van ondertekening tussen de opdrachtgever en NP-ICT wordt 30 dagen na de ondertekening de factuur verzonden of nadat de werkzaamheden 100% is opgeleverd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, krijgt u een herinnering. Is het verschuldigde bedrag dan nog niet voldaan, dan wordt door NP-ICT een aanmaning tot betaling verstuurd. Alle kosten gebonden aan de aanmaning zullen door belast worden aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.4 Betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat
middels overboeking wordt betaald. Bijschrijving dient te zijn geschied binnen de op de factuur vermelde termijn.

 1. Copyright

10.1 Het eigendom van door NP-ICT verstrekte ideeën, concepten, vervaardigde materiaal of (proef)ontwerpen blijft van NP-ICT , en wordt na oplevering van het project en alles betaald te hebben eigendom van de opdrachtgever. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is NP-ICT gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2 NP-ICT behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt wordt gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Voor zover NP-Ict bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan NP-Ict op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met NP-Ict of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met NP-Ict.

11.2 NP-Ict is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

11.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is NP-Ict slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van NP-Ict voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 1. Reclame

12.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan NP-Ict. Indien de reclame gegrond is zal NP-Ict deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan NP-Ict binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

12.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 NP-Ict bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 1. Overig

14.1 NP-Ict zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan NP-Ict.

14.2 Wanneer NP-Ict bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. NP-Ict is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. NP-Ict zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

14.4 NP-Ict is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt NP-Ict zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.